ထိုင္းတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္သမား ႏွိမ္နင္းေရး ျပန္စတင္၊ တရက္လူ ၁ဝဝ ခန္႔ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB