ဓားျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္သူကို အႏုနည္းႏွင့္ဖမ္းသည့္ လက္ေထာက္ခ႐ုိင္ဝန္အမ်ဳိးသမီး (႐ုပ္သံ) | DVB