ေရကန္အတြင္း ေရခပ္သူမ်ားကို တရားစြဲမႈ ရပ္ကြက္ေနသူမ်ား ဆႏၵျပ | DVB