ဇင္ဘာေဘြ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မနန္ဂါဂြါ အႏုိင္ရေၾကာင္း ေၾကညာ | DVB