သီလရွင္မ်ားအား လိင္ပိုင္းက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ထိပ္တန္းတ႐ုတ္ဘုန္းႀကီး တိုင္ၾကားခံရ | DVB