နာဂေဒသတြင္ ေျပာင္းဖူးခင္းမ်ား ပိုးက်သျဖင့္ ဧက ၃၀၀ နီးပါးပ်က္စီး | DVB