ပဒုမၼာေရႊၾကာ႐ုိးမွ အစျပဳခဲ့တဲ့ ထီးရာဇဝင္ (သုတကေဖး) | DVB