မေလးရွား အရပ္ဘက္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း အႀကီးအကဲ ရာထူးကႏုတ္ထြက္ | DVB