ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ RCSS/SSA လူသစ္စုေဆာင္းေနဟု ရြာသားမ်ားေျပာ | DVB