အာသံျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ လူ ၄ သန္းခန္႔ကို အိႏၵိယအစိုးရ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္မည္ | DVB