တကၠသိုလ္ ေျခလ်င္ေတာင္တက္အသင္း၏ ဘီးလင္းေဒသ ေတာင္တက္ခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB