၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ ေလေၾကာင္းနည္းပညာ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္ | DVB