ရပ္နားထားသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပန္စ (ဓာတ္ပံုသတင္း) | DVB