အာဖဂန္တြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း ပစ္ခတ္ခံရ၊ ၃ ဦး ေသဆုံး | DVB