ပင္စင္ခံစားခြင့္ အသက္တုိးျမႇင့္မႈအေပၚ ႐ုရွားတြင္ လူေသာင္းခ်ီ ဆႏၵျပ | DVB