ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕ ၀ါဆုိထမင္းစားပြဲေတာ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB