လား႐ႈိးတြင္ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ေရနစ္ျမဳပ္၊ ကား ၁ စီးေရထဲေမ်ာပါ (ဓာတ္ပုံ) | DVB