လူနာတင္ယာဥ္ ၅၅ စီးကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ | DVB