ႀကိဳက္ေစ်းဆစ္၊ ႀကိဳက္ေစ်းရ၊ ႀကိဳက္တာယူ အိမ္ရာေစ်းပြဲေတာ္ မႏၱေလးတြင္က်င္းပမည္ | DVB