ပညာေရးစနစ္ အားနည္းခဲ့သျဖင့္ မ်ဳိးဆက္ ႏွစ္ဆက္ ကံမေကာင္းခဲ့ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ | DVB