ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အင္းစိန္ရြာမေက်ာင္းတြင္ ေဆြးေႏြး | DVB