သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္အာဖရိကကို တ႐ုတ္ ေဆာ္ၾသ | DVB