ဆီးရီးယားနယ္စပ္တြင္ ဦးထုပ္ျဖဴ အရပ္ဘက္ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ ၃၀၀ ခန္႔ ပိတ္မိေနဆဲ | DVB