အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားခံစားခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံေနရ | DVB