သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားကို ေတာင္သူမ်ား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္ရယူႏိုင္ေစရန္ ပညာေပး | DVB