တရားမဝင္ ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္မႈ စစ္ေဆးရန္ တ႐ုတ္သမၼတ အမိန္႔ေပး | DVB