ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာလုပ္သားတန္းလ်ား မီးေလာင္၊ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ မီးေဘးသင့္ | DVB