ဝန္းသိုတြင္ ေခ်ာင္းေရတက္သျဖင့္ ရြာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ | DVB