ေနျပည္ေတာ္ထိ ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ေတာင္သူမ်ား တားဆီးခံရ | DVB