ရခိုင္ႏွင့္ အင္းေလးတြင္ ခ႐ုမွကူးစက္သည့္ သန္ေကာင္ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ | DVB