ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကိစၥ ကယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာဆုိမႈအေပၚ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီကုိ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB