ရဟန္းသာမေဏအခ်ဳိ႕၏ ျပစ္မႈမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ ရဲ၊ သာသနာေရးႏွင့္တရားေရး ပူးေပါင္းသင့္ | DVB