ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း တရားမဝင္ေၾကာင္း မဟနဆုံးျဖတ္၊ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္ခ်ရမည္ | DVB