ဝမ္းတြင္းပညာေရးဌာန ဘြဲ႔ရအေထြေထြလုပ္သားမ်ားကုိ မူလတန္းျပခန္႔ထားရန္ ေတာင္းဆုိမည္ | DVB