ဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လက္ခံယူခဲ့သည့္ စစ္ေရယာဥ္ေမယုကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကည့္႐ႈ | DVB