အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း ယခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိလာ | DVB