မင္းလွကန္ေရကို သန္႔စင္ရန္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ | DVB