၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးၿပီးဆံုး၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း ၂ ကို လက္မွတ္ထုိး | DVB