ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရာဘာအေစးျခစ္လုပ္သား ၆ ေသာင္းခန္႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန | DVB