ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို 3D ပံုရိပ္ျဖင့္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေရး ပညာရွင္မ်ား ႀကိဳးပမ္း | DVB