သဘာဝေဘးဒဏ္ခံ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ သမၼတႏွင့္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာပုိ႔ | DVB