တ႐ုတ္သမၼတ ယူေအအီးႏွင့္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားကုိ သြားေရာက္မည္ | DVB