တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးအတြက္ ေငြေၾကး အခက္ႀကံဳ | DVB