ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိသည္ကုိ မဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရ၏ ထက္ဝက္သာသိရွိ | DVB