ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အန္စီေအကို အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ထုိးရန္ တ႐ုတ္ တိုက္တြန္း | DVB