အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု | DVB