ခ႐ိုေအးရွားအစုိးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာသူမ်ား ေဘာလုံးအသင္းဂ်ာစီဝတ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳ | DVB