ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံု | DVB