မႏၱေလး ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး | DVB