ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကေန လက္ေတြ႔က်က် ဘာေတြေမၽွာ္လင့္လို႔ရမလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB